Feb 25 - 27, 2024
Monday, Feb 26, 2024
20h 0 m
Doanh số bán nhà mới MoM (Jan)
high
Act:
Cons: 0.9%
Prev: 8%
USD
Loading...
20h 0 m
Doanh số bán nhà mới (Jan)
high
Act:
Cons: 0.68M
Prev: 0.664M
USD
Loading...
1 day
Tỷ lệ lạm phát theo năm (Jan)
high
Act:
Cons: 2.1%
Prev: 2.6%
JPY
Loading...
Ngày Thời Gian còn Lại Sự kiện Tác động Bài trước Đồng thuận Thực tế
Monday, Feb 26, 2024
Feb 26, 15:00 20h 0 m
USD
Doanh số bán nhà mới MoM (Jan)
high
8% 0.9%
Loading...
Feb 26, 15:00 20h 0 m
USD
Doanh số bán nhà mới (Jan)
high
0.664M 0.68M
Loading...
Feb 26, 23:30 1 day
JPY
Tỷ lệ lạm phát theo năm (Jan)
high
2.6% 2.1%
Loading...